มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 16 ตุลาคม 2563)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563  ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ และ วิทยาเขตสุพรรณบุรี  โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่
รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ประธานกรรมการ
ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์ กรรมการ
ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี  กรรมการ
พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายในของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้แก่
ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน กรรมการ
ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล กรรมการ
ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย กรรมการ
ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก กรรมการ
ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวปิยาณี ชดช้อย ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวมลธิรา โพธิ์น้อย  ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยวันที่ 16 ตุลาคม 2563 วันที่สองของการตรวจประเมินฯ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และ รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา บรรยายสรุปแนวคิดการดำเนินงานหอมขจรฟาร์ม จากนั้นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ศึกษาดูงานหอมขจรฟาร์ม เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และโครงการละออพลัส สุพรรณบุรี ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ และห้องปฏิบัติการ GMP และประชุมสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพ ณ อาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ในช่วงบ่าย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้ารับฟังสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ อาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และ video conference ถ่ายทอดไปยังห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งทุกศูนย์


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26