สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 9/2563

เพื่อติดตามการทำงานของสถาบัน โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย รศ.พัชรี สวนแก้ว ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายไทย ฝ่ายจีน  รวมทั้ง สถาบันขงจื่อฯ ถือโอกาสมอบขนมไหว้พระจันทร์ ให้แด่ คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2563 ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี (อาคารสำนักงานเดิม)