ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 โดยมีนายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุมสำคัญต่าง ๆ อาทิ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2562, การขออนุมัติเงินสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563, (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564, แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 กันยายน 2563