ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8(13)/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา “ทุนโควิด 19” จำนวน 41 ทุน พร้อมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และผู้สนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมทั้งได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับทุน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีการประชุมในวาระเรื่องรายงานยอดเงินบริจาคช่วยเหลือนักศึกษา โครงการจัดหาทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 เรื่อง(ร่าง)รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 กันยายน 2563