กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการฯ ครั้งที่ 2(18)/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการฯ ครั้งที่ 2(18)/2563 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาแหล่งลงทุนจากเงินประมาณการคงเหลือของงบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน: เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องการพิจารณาแหล่งลงทุนจากเงินลงทุนที่ครบกำหนด ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 กันยายน 2563