ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 88

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 88 หลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2563 โดยวันแรกของการอบรม ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ เรื่อง อุดมการณ์แห่งวิชาชีพผู้บริหาร โดยเนื้อหาบางส่วนของการบรรยายว่า ผู้บริหารที่ดี ควรมีคุณสมบัติการเป็น “ ผู้นำ ” เพราะการทำงานที่ยากที่สุด  คือ การบริหารคน จะทำอย่างไรให้คนทำงานทำตามสิ่งที่เรามอบหมาย และจะทำอย่างไรให้คนทำงานเหล่านั้น ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน  เพราะความศรัทธาและความเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นได้หากเรามีผู้นำที่ดี การทำงานจากอุดมการณ์ จะเกิดเป็นรูปธรรมได้  ผู้บริหารต้องรีบลงมือปฏิบัติ ทบทวน หมั่นฝึกฝนและเรียนรู้ให้มาก กล้าที่จะคิด และกล้าที่จะทำสิ่งใหม่ๆ เมื่อตั้งใจทำอะไรสักอย่างแล้ว ควรทำให้ดีที่สุด ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563