มหาวิทยาลัยสวนดุสิตรับใบประกาศนียบัตรจากการดำเนินงานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563

http://www.dusit.ac.th/2020/841621.html

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กองอาคารและสถานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและกองนโยบายและแผน โครงการอาหารกลางวัน 1 ศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ สวนดุสิตโพลสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการเรือน สำนักงานอาคารบริการวิทยาศาสตร์  ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปางรวม 18 หน่วยงานได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Less Emission Support Scheme: LESS) ในประเภทกิจกรรมจัดการของเสีย และประเภทกิจกรรมป่าไม้และพื้นที่สีเขียวในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตรับมอบ  โดยได้รับเกียรติจาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

และในโอกาสนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตยังได้รับการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟรุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization) และได้รับประกาศนียบัตรจากกิจกรรมชดเชยคาร์บอน (TCOP) ประเภทองค์กร อีกทั้งมหาวิทยาลัยได้รับประกาศนียบัตรกิจกรรมชดเชยคาร์บอนประเภทบุคคล (Carbon Offset)ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคคลากรต้นแบบจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 23 ท่าน ที่มีชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10 MW ของ บริษัทพีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จำกัด และ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มีการพัฒนาโครงการภายใต้การขับเคลื่อนของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ซึ่งมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการดำเนินงาน โดยการดำเนินงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สวย สะอาด และใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Clean & Green University) อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืนช่วยลดภาวะโลกร้อน