ประชุมพนักงานบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 09(37)/2563

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด เป็นประธานการประชุมพนักงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 09(37)/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน เดือนสิงหาคม – กันยายน 2563 และเตรียมความพร้อมในการต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการเข้าศึกษาดูงานบริษัท โรงสีข้าวฯ ในวันที่ 29 กันยายน 2563 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการจัดประชุมผ่านระบบ Online Microsoft team ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563