ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2563

นายเสกสรรค์ รอยลาภเจริญพร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2563 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสืบเนื่อง (ร่าง) กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563