ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 5(16)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 5(16)/2563 โดยมีวาระเรื่องการจัดคำสั่งแต่งตั้งและประกาศเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลงานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถและทักษะ ในระดับชำนาญการ พ.ศ. …. เรื่องทำเนียบรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3  อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 กันยายน 2563