ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานการจัดการความรู้ จัดการประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (Knowledge Management – KM) ของหน่วยงาน ครั้งที่ 3 (23)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานการจัดการความรู้ จัดการประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (Knowledge Management – KM) ของหน่วยงาน ครั้งที่ 3 (23)/2563 โดยมีวาระเรื่อง กำหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM SDU Sharing) ผ่านทางช่องทาง Line KM SDU รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) หรือ ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน/ หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน (สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5  อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563