ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 3(19)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 3(19)/2563 โดยมีวาระเรื่อง การขยายผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัย  แผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนวทางการฝึกอบรมเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินงานด้านความปลอดภัย และการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปี งบประมาณ 2563 : การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563