ประชุมพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวาระเรื่อง การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2563และการนับระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และสืบเนื่องการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับการประเมิน ระดับ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1และรอบที่ 2 ฯลฯ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย