การประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2563 โดยมีวาระเรื่อง แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ที่สอดคล้องกับทิศทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การขออนุมัติใช้เงินสำรองและเงินสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และการขอเลื่อนชำระหนี้ทุนการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ ฯลฯ ในครั้งนี้คณะกรรมการประเมินการจัดปฐมนิเทศระดับคณะ/ โรงเรียน ศูนย์การศึกษา และวิทยาเขต ประจำปี 2563 พิจารณาแล้วเห็นควรให้รางวัลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 แบ่งออกเป็น 4 รางวัล (โดยไม่เรียงตามลำดับคะแนน) ดังนี้ (โล่รางวัล) 1.รางวัลสร้างทัศนคติที่ดีต่อการศึกษา ได้แก่ คณะครุศาสตร์ 2.รางวัลสร้างพลังการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ 3.รางวัลความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการดำเนินงาน ได้แก่ โรงเรียนการท่องเที่ยวละการบริการ 4.รางวัลความประทับใจต่อการจัดกิจกรรม ได้แก่ วิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะ/โรงเรียน ศูนย์การศึกษา ที่จัดกิจกรรมด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 2 กันยายน 2563 23