ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563

นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 โดยมีวาระเรื่อง การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ,(ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี พ.ศ. 2563-2567 ,การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ,อนุมัติการให้ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ,การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ,การขอเลื่อนการใช้หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 หลักสูตร ,การพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. …. และ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26