ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อฯ ครั้งที่ 8/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อฯ ครั้งที่ 8/2563  เพื่อติดตามการทำงานของสถาบันขงจื่อฯ ประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ได้แก่ รศ.พัชรี สวนแก้ว ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ  ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร ร่วมกับผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายไทย และฝ่ายจีน และกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี (อาคารเดิม) วันที่ 25 สิงหาคม 2563