ประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(14)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(14)/2563 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)แผนการดำเนินงานสำนักกิจพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา โดยการเชื่อมโยงระหว่างสำนักกิจพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง เรื่องข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ตามระบบ SDU QA รอบ 12 เดือน สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 สิงหาคม 2563