สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. ตรวจประเมินคุณภาพภายใน รอบ 12 เดือน

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน รอบ 12 เดือน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม เป็นประธานการตรวจประเมินฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ และ ดร.วีณัฐ สกุลหอม เป็นกรรมการ และนายครรชิต อนุกูล เป็นเลขานุการ  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 สิงหาคม 2563