ผู้บริหาร ม.สวนดุสิต เข้ารายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และชี้แจงแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ และ ผศ.ธิดารัตน์ คำยัง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้ารายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วุฒิสภา)  ณ อาคารรัฐสภา วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26