ประชุมแนวทางการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพนักศึกษา ครั้งที่ 1(1)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมแนวทางการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพนักศึกษา ครั้งที่ 1(1)/2563  โดยมีวาระเรื่องแนวนโยบายเชื่อมโยงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องสรุปข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-Site ภาคการศึกษาที่ 1/2563 จำแนกตามสถานที่จัดการเรียนการสอน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 17 สิงหาคม 2563