ประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งพิเศษ 4/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งพิเศษ 4/2563 โดยมีวาระเรื่องการรายงานการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่องขอชี้แจงการดำเนินการบุคลากรสายวิชาการ เรื่องการต่ออายุสัญญาจ้างของบุคลากรสายวิชาการ ฯลฯ ณ  ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย และ ผ่านระบบApplication Microsoft Teams  วันที่ 5 สิงหาคม 2563