มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานปฐมนิเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบและเสนอแนะแนวทางการจัดงานปฐมนิเทศปี 2563 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน