ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 8(8)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 8(8)/2563 โดยมีวาระเรื่องการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ จากการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 7(7)/2563 เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือการขจัดสิ่งที่ไม่เกิดมูลค่า(Lean) โครงการอาการอเนกประสงค์ฯ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ เดือนมิถุนายน 2563 ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 กรกฎาคม 2563