ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(17)/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(17)/2563 โดยมีวาระเรื่องแต่งตั้งรองประธานกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เรื่องแต่งตั้งกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยแทนผู้พ้นจากตำแหน่ง ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 กรกฎาคม 2563