พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 1

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 1 และเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ระบบไต่สวนเชิงเปรียบเทียบ : ที่มา แนวคิดและผลสัมฤทธิ์การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองในประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในการมอบประกาศนียบัตรพร้อมกล่าวแสดงความยินดีและบรรยายพิเศษ หัวข้อ ความเป็นสวนดุสิตและได้รับเกียรติจาก ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด และ ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.วรรณชัย บุญบำรุง อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา ในการเสวนา หัวข้อ “ระบบไต่สวนเชิงเปรียบเทียบ : ที่มา แนวคิดและผลสัมฤทธิ์การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองในประเทศไทย” ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต