ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 3/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 3/2563  โดยมีวาระเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนและการตัดจ่ายเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของลูกจ้างสวนดุสิตโพล เรื่องผลการดำเนินงานของสวนดุสิตโพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯลฯ ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล ตึกใหญ่ ชั้น1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 20 กรกฎาคม 2563