มสด. จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 2(18)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 2(18)/2563 โดยมีวาระเรื่อง ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน แผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  และด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดการขยะมูลฝอยจากการจัดกิจกรรม  ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5  อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563