การประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (Knowledge Management – KM) ของหน่วยงาน ครั้งที่ 2 (22)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (Knowledge Management – KM) ของหน่วยงาน ครั้งที่ 2 (22)/2563 โดยมีวาระเรื่องสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM SDU Sharing) ผ่านทางช่องทาง Line เรื่อง Show & Share นำเสนอสรุปองค์ความรู้สำคัญการจัดการความรู้ของหน่วยงาน/ ส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ฯลฯ ณ  ห้องประชุม ชั้น 5  อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และออนไลน์ผ่าน Microsoft Team