ประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ พบโครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสำนักงานอำนวยการ สำนักกิจการพิเศษ พบโครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 2 กรกฎาคม 2563