ประชุมหน่วยงานระดับกองในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย หน่วยงานอิสระ และสำนักกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานระดับกองในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย หน่วยงานอิสระ และสำนักกิจการพิเศษ โดยมีวาระเรื่อง การรับมอบหมายงานจากอธิการบดี ลงสู่การปฏิบัติโดยการเชื่อมโยงงานในหลาย ๆ ด้าน และการติดตามการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ในครั้งนี้เป็นเรื่องของ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย (ITA) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามเกณฑ์ SDU QA และ การประเมินบุคลากรในสังกัดตามรอบการประเมิน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 1 กรกฎาคม 2563