ประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งพิเศษ 3/2563

รศ.ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งพิเศษ 3/2563 โดยมีวาระเรื่องการเปิด-ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 เรื่องกำหนดปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่องรายงานความคืบหน้าเรื่องการจัดทำคู่มือการจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 1 กรกฎาคม 2563