ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 7(7)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 7(7)/2563 โดยมีวาระเรื่องการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ เรื่องตำแหน่งและกรอบอัตรากำลังของโครงการอาหารกลางวัน 1 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 มิถุนายน 2563