ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 3(31)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 3(31)/2563 โดยมีวาระเรื่อง การดำเนินงานตามมติ  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563, รายงานการดำเนินงานตามนโยบายผู้ถือหุ้นสู่ การปฏิบัติ, การจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 23 มิถุนายน 2563