ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 6(6)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 6(6)/2563 โดยมีวาระเรื่องสรุปมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องผลกระทบและแนวทางการบริหารโครงการฯ ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เรื่องการปรับ-เปลี่ยน…เพิ่มโอกาสความสำเร็จที่ยั่งยืน ภายใต้ภาวะวิกฤติ… ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 พฤษภาคม 2563


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26