การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2563 โดยมีวาระเรื่องโครงการอบรมการสอนภาษาจีนสำหรับครูปฐมวัยผ่านระบบออนไลน์ เรื่องโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อส่งเสริมความร่วมมืออาเซียนของบุคลากรกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ  ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 14 พฤษภาคม 2563