ประชุมเตรียมจัดทำกฎหมายรับรอง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดทำกฎหมายรับรอง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมเช่น กองบริหารงานบุคคล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักกิจการพิเศษ หน่วยงานอิสระ กองกฎหมาย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำ (ร่าง) กฎหมายรองรับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตต่อไป ณ ห้องประชุม Café by Home มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 มีนาคม 2563


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26