ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2563

พลเอกจิระ โกมุทพงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระเรื่องขั้นตอนการเสนอกฎหมายลำดับรองต่อสภามหาวิทยาลัย (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. … (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย อัตราเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. … ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 12 มีนาคม 2563


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26