ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2563

พลเอกจิระ โกมุทพงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระเรื่องขั้นตอนการเสนอกฎหมายลำดับรองต่อสภามหาวิทยาลัย (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. … (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย อัตราเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. … ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 12 มีนาคม 2563