“จิบกาแฟ คิด & ทำอย่างไร ? ให้ทันอธิการบดี”

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม  “จิบกาแฟ คิด & ทำอย่างไร ? ให้ทันอธิการบดี” และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาบรรยายพิเศษ ในครั้งนี้ และได้กล่าวถึงเรื่องสิ่งสำคัญในการทำงาน การปรับวิธีการทำงาน และวิธีจะทำให้คิดทันอธิการบดี ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  12 มีนาคม 2563