ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(48)/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(48)/2563 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานผลการตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2562 (Suan Dusit University’s Good University Report 2019 : GUR) ฯลฯ ทั้งนี้ ก่อนงานประชุมมีการตรวจวัดอุณหภูมิคณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุม เพื่อคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ ทางหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้นำกิจกรรม “สานปลา สานรัก สานสัมพันธ์ปฐมวัย ครุศาสตร์” ภายใต้โครงการปฐมวัยสืบสานศิปหัตถกรรมไทยอย่างยั่งยืน มาจัดแสดงเพื่อให้คณะผู้บริหารได้เห็นศักยภาพของนักศึกษาผ่านการนำเสนองานฝีมือ ผลิตภัณฑ์วัฒนรรมไทย และอาหาร ซึ่งเป็นการบูรณาการในรายวิชาการจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยในบริบทพหุวัฒนธรรม และรายวิชาสุขอนามัยความปลอดภัย และโภชนาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563