ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 1/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน เรื่องนโยบายการบริหารงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 3 มีนาคม 2563