ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 5(5)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 5(5)/2563 โดยมีวาระเรื่อง นโยบายและจุดเน้นการขับเคลื่อนกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การบริหารจัดการพื้นที่ 10 ไร่ ด้านหลังโรงสีข้าว จังหวัดปราจีนบุรี การติดตาม “กิจกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด” แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563