ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่องสรุปผลการประชุมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563