ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 6(27)/2563

ดร.บุญลือ ทองอยู่ ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 6(27)/2563 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ การเงินทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563