ประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 2 (26)/2563

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่  2(26)/2563 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม 2563 รายงานการนำเงินไปลงทุน เรื่องสมาชิกที่ลาออกก่อนครบกำหนด 5 ปี ยังไม่คืนเงินสะสม ฯลฯ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563