จิบกาแฟ ในหัวข้อ “ ทำอย่างไร? จึงจะได้โอกาส ”

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม จิบกาแฟ ในหัวข้อ “ ทำอย่างไร? จึงจะได้โอกาส ”โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเสวนาและมอบนโยบายใจความหนึ่งว่า “ โอกาส หมายถึง ช่องทางการพัฒนาตนเอง ถ้าหากเรารู้จักพัฒนาตนเอง และเข้าใจตนเอง จะทำให้ได้มาซึ่งโอกาสนั้น จึงอยากทุกคนให้แสวงหา เพราะความสำเร็จไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ ”  ทั้งนี้  กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรให้เติบโตอยู่รอดอย่างยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์  2563