มสด. จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2563

ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต บทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 และประเด็นสำคัญที่ควรทราบ การพิจาณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย อาจารย์พิเศษ พ.ศ. … ฯลฯ ทั้งนี้ในช่วงเช้าก่อนการประชุม สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดพิธีสักการะหลวงปู่ชัยมงคล ให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ  ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563