จิบกาแฟ พูด-ฟัง สร้างสรรค์ เพื่อสวนดุสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม จิบกาแฟ พูด-ฟัง สร้างสรรค์ เพื่อสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเสวนาในครั้งนี้  เพื่อระดมความคิด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ ในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของ มสด. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563