การเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ โดยมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 4 ท่าน และกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 6 ท่าน  และกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 2 ท่าน โดยมีผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการดังนี้

ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานะ เอี่ยมบัว
  2. อาจารย์สาธิต ทิพย์สีแสง

ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

  1. นายครรชิต อนุกูล
  2. นายณัฐวุฒิ ตันมณี

ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  1. นางสาวสุชานัน ลัภสุวรรณ

บรรยากาศหน่วยเลือกตั้งในมหาวิทยาลัย อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26