ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 4(4)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 4(4)/2563 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง การบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของโครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุระกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส)  พ.ศ. 2562  เรื่องความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ  จำนวนบุคลากรสำนักกิจการพิเศษ ประจำเดือนมกราคม 2563 สรุปการประชุมจากการเข้าพบอธิการบดี การดำเนินงานตามนโยบายสู่การปฏิบัติ “การปรับคุณภาพสายบริการ”ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26