ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(53)/2563

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(53)/2563 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงินทรัพย์สิน และงบประมาณ ครั้งที่ 3(52)/2563 และสรุปรายรับ-รายจ่าย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (ไตรมาส 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)